• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Verksamhet, vision och mål

Verksamhet

Stiftelsen Kalixbostäder, är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning.

Ändamål

Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Kalix kommun.

Vår Vision – Tryggt, Trivsamt, Tillgängligt

Kalixbo skall sträva efter att tillgodose medborgarnas behov av bostäder. Inom Kalixbos bestånd skall olika typer av bostäder finnas för att tillgodose olika personers behov. Kalixbo ska vara ett naturligt förstahandsval för bostadssökande och de nuvarande hyresgästerna ska se Kalixbo som en attraktiv och stabil hyresvärd.

Övergripande mål

Kalixbo skall verka för en god bostadsförsörjning i Kalix kommun. Kalixbo skall vidare verka för bra, trygga och trivsamma bostäder med en god boendemiljö till våra hyresgäster. God tillgänglighet skall eftersträvas.